About us

Purpose

The purpose of Taiwan Academy of Physical Medicine and Rehabilitation is to advance the development of Physical Medicine and Rehabilitation and ensure to help the body and mind of disabled people and the rehabilitation of occupational injures.

History

1971-1983
Yi-Ren Lu

1983-1987
Tao-Chang Hsu

1987-1994
I-Nan Lien

1994-2000
Jin-Shin Lai

2000-2006
Rai-Chi Chan

2006-2012
Simon F.T. Tang

2012-2013
Yen-Han Wang

2013-2015
Alice Wong

2015-2018
Tyng-Guey Wang

2018-
Shao-Chen Lee

Mission

  • To motivate society to know more about physical medicine and rehabilitation and advance the development of physical medicine and rehabilitation.
  • To research and improve the methods of all kinds of disabled people’s rehabilitation.
  • To unify and draft physical medicine and rehabilitation related nouns.
  • To collect, translate and edit physical medicine and rehabilitation related data, magazines and newsletters.
  • To contact with physical medicine and rehabilitation related institutions.
  • To counsel talent people of physical medicine and rehabilitation for study purpose.
  • To facilitate the production of domestic rehabilitation equipment.
  • To hold physical medicine and rehabilitation related academic seminars.
  • To assist our government in performing qualification and certification examination of physical medicine and rehabilitation specialists and protect the rights and interests of our members.
  • To proceed other physical medicine and rehabilitation related tasks upon the main purpose.

List of the current officers of Taiwan Academy of Physical Medicine & Rehabilitation

Title Name Institution
President Shao-Chen Lee
Vice President Shih-Wei Chou
Shin-Tsu Chang
Willy Chou
Standing Directors Simon F.T. Tang
Shih- Ching Chen
Chen-Liang Chou
Shin-Tsu Chang
Wen-Dung Lee
Shih-Wei Chou
Willy Chou
Wen-Shiang Chen
Directors Jin-Shin Lai
Chen-Kuang Chang
Hsin-Chi Wu
Chi-Yin Mao
Mu-Liang Tuan
Huan-Chou Lin
Ji-Ren Pan
Ta-Shen Kuan
Tsan-Hon Liou
Wen-Chung Tsai
Yao-Jen Chen
Shun-Ping Cheng
Hsian-Fu Wu
Liang-Cheng Chen
Shin-Liang Pan
Kai -Hua Chen
Der-Sheng Han
Chih-Ming Li
Standing Supervisor I-Nan Lien
Supervisor Rai-Chi Chan
Tyng-Guey Wang
Ching Lan
Mao-Hsiung Huang
Yuan-Hung Yeh
Chi-Hsuan Lin
Chien-Tsung Tsai
Min-Hui Li
Secretary General Heng-Yi Chu
Deputy Secretary-General Chung-Liang Lai
Li-Wei Chou
Chin-Wei Liu